Algemene voorwaarden – Glazen monumenten          

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en personen, die via het Internet contact hebben opgenomen met Van der Vooren Glasatelier.
 2. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Van der Vooren Glasatelier schriftelijk is bevestigd.
 3. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en garantiebepalingen door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Van der Vooren Glasatelier, van welke aard ook.­
 4. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de Voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk is bevestigd.

Recht van Retour

 1. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Van der Vooren Glasatelier het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

Garantie

 1. U heeft 20 jaar garantie op de glazen monumenten. Mocht een artikel beschadigd zijn bij ontvangst, dan kunt u deze binnen 7 dagen aan ons retourneren. Informeer ons tijdig via mail zodat wij zo snel mogelijk kunnen handelen.

Levering

 1. Tenzij anders afgesproken wordt het monument opgehaald in Woerden. Voor verzenden of plaatsen op de begraafplaats / urnmuur worden kosten in rekening gebracht.

Leveringsvoorwaarden

 1. Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Alle prijzen zijn in euro’s tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst.
 2. Alle aanbiedingen van Van der Vooren Glasatelier zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden.
 3. Van der Vooren Glasatelier heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.
 4. De afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Van der Vooren Glasatelier niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst der geleverde goederen te weigeren.
 5. Hoofdregel bij betaling is, dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Wanneer u een bestelling plaatst, worden de volgende gegevens van u gevraagd: Naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, emailadres en eventueel rekeningnummer. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
 7. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing. De informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en uw toekomstige winkelervaring zo mogelijk nog prettiger te maken. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen. Financiële informatie zal uitsluitend gebruikt worden om u te factureren voor aangekochte producten en diensten. Wij behouden ons het recht voor om uw IP adres te registreren indien wij problemen met de server moeten verhelpen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Van der Vooren Glasatelier beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal Van der Vooren Glasatelier de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen.
 8. Levertijd bedraagt maximaal 42 dagen, dit is echter een indicatie en niet een exacte termijn. Van der Vooren Glasatelier is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de aangegeven levertijd.
 9. Zowel voor verzending binnen Nederland als buiten Nederland kan Van der Vooren Glasatelier kosten in rekening brengen.
 10. Indien u bij ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met uw bestelling dient u contact op te nemen met ons via ons email adres. Ook kunt u ons mailen wanneer u klachten heeft van welke aard dan ook.

Overschrijding leveringstermijn

 1. De uiterste leveringstermijn is 42 dagen ingaande vanaf het moment dat Van der Vooren Glasatelier het gehele bedrag van de factuur ontvangen heeft. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld.

Aansprakelijkheid

 1. Van der Vooren Glasatelier draagt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan door eigen opzet of montage.

Geschillen

 1. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
 2. Op alle overeenkomsten en transacties van glazenmonumenten.nl is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende.

Slotbepalingen

In alle gevallen, waarin deze Voorwaarden en garantiebepalingen niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Van der Vooren Glasatelier.